Thank you for your message! We will get back to you soon.
Something went wrong! Try sending another message.
STÄNG MENY
ÖPPNA MENY

Investor Relations

Press releases

2019-02-25 12:15:58

Bokslutskommuniké 2018

Flerårsöversikt koncernen                        Q4 2018       Q4 2017       2018        2017 Totala intäkter (msek)                               0,1                0,3                0,8           0,4 Resultat efter finansiella poster (msek)    -1,6               0,0                -2,8          -0,1 Balansomslutning (msek)                         6,1                8,9                6,1           8,9 Soliditet (%)                                              72,4%           71,5%           72,4%     71,5% Resultat per aktie (sek)                             -0,23            0,00

Read more
2019-02-13 13:41:20

Uppdaterad Finansiell kalender

Finansiell kalender · 2019-02-25 Bokslutskommuniké · 2019-05-15 Delårsrapport Q1 · 2019-05-20 Årsstämma

Read more
2019-01-29 08:53:53

Game Chest slutför förvärv av plattformar

Den 9:e januari inledde vi förhandling om förvärv av plattformar inom gamingsegmentet. Vi har idag slutfört förvärvet av plattformarna och inlett en migrationsprocess som förväntas ta 2-5 arbetsdagar. Köpeskillingen landade på totalt 900 TSEK, som betalats kontant. Plattformarna omsatte under 2018 cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Totalt rör det som om 27 st plattformar med sammanlagt 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. På plattformarna kan besökarna spela så kallade “browser-spel” gratis, intäkterna genereras via reklam. Vi ser stora synergimöjligheter genom att

Read more
2019-01-14 12:27:12

Game Chest plattform Gamethrill.io lanserar ny kampanjmodell

Gamethrill affärsmodell är att erbjuda sina kunder månadsabonnemang av datorspel där kunden varje månad erhåller 5 till 11 spel. Gamethrills nya kampanjmodell innebär några av plattformens abonnemang även kommer att innehålla ett AAA-spel som de erhåller direkt vid uppsättning av nytt abonnemang. Priset ska alltid vara konkurrenskraftigt och vara lägre än marknadspriset. Första AAA-spelet som GameThrill väljer att inkludera i sina boxar är PlayerUnknown’s Battlegrounds. Spelet går idag att köpa på Steam för € 29.99 och rankar på 9:e plats som det mest säljande spelet just nu på deras

Read more
2019-01-09 08:10:43

Inleder förhandling om förvärv

En del av Game Chest strategi är att förvärva bolag inom sitt segment som kan bidra med tydliga synergieffekter för koncernen. Game Chest har per idag inlett förhandling med ett bolag om ett eventuellt förvärv. Bolaget som vi förhandlar med driver ett antal plattformar inom datorspels-segmentet med hög trafik, omkring 1,2 miljoner sidvisningar i månaden. Bolaget genererar idag intäkter via annonsförsäljning och är kassaflödes positiva. Vid en översiktlig granskning av bolagets siffror kan vi konstatera att de under 2018 omsatte cirka 420 TSEK och gjorde en vinst omkring 350 TSEK. Vid

Read more
2019-01-03 16:54:07

Marknadsmeddelande 4/19 – Game Chest Group AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Game Chest Group AB:s aktie är den 9 januari 2019. Kortnamnet för aktien är GAMEC. Bolagets aktiekapital är per dags dato: 705 775 SEK fördelade på 7 057 750 aktier. Information om aktien: Kortnamn: GAMEC Aktienamn: Game Chest ISIN-kod: SE0010820191 Orderboks-ID: 4UQC CFI: ESVUFR FISN: GAMECHESTG/SH Organisationsnummer: 559095-1942 LEI: 894500E36J7OXRV89B85 Kvotvärde: 0,10 SEK Första dag för handel: 9 januari 2018 Antal aktier: 7 057 750 Market segment: SPSE MIC Code: XSAT Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary

Read more
2019-01-03 13:24:32

Game Chest Group godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Game Chest Group tillhandahåller en digital distributiontjänst för PC-spel i form av abonnemangstjänster. Bolagets abonnemangsboxar innehåller en samling av högkvalitativa spel i olika spelgenres, allt från indie- till AAA-spel. Bolaget bedriver plattformarna gamethrill.io och ucrate.io där cirka 850 medlemmar idag abonnerar på spelboxarna. GCG:s vision är att leverera den ultimata plattformen för abonnemangsgaming och att vara det självklara valet för spelare som vill ha ett varierat och högkvalitativt spelutbud. ”Game Chest Group har som syfte att skapa spelspänning och agera

Read more

Financial reports

2019-02-25 12:15:58

Bokslutskommuniké 2018

Flerårsöversikt koncernen                        Q4 2018       Q4 2017       2018        2017 Totala intäkter (msek)                               0,1                0,3                0,8           0,4 Resultat efter finansiella poster (msek)    -1,6               0,0                -2,8          -0,1 Balansomslutning (msek)                         6,1                8,9                6,1           8,9 Soliditet (%)                                              72,4%           71,5%           72,4%     71,5% Resultat per aktie (sek)                             -0,23            0,00

Read more

Financial calendar

2019-02-25

Bokslutskommuniké

2019-05-15

Delårsrapport Q1

2019-05-20

Årsstämma

Corporate governance

External CEO

JESPER NORD

Jesper Nord, född 1986, är Bolagets VD sedan den 3 januari 2018. Han har en kandidat inom Industridesign med fokus på produktutveckling, användarvänlighet och affärsutveckling från Lunds Tekniska högskola samt studerat App-utveckling på Yrkeshögskolan i Göteborg med fokus på programmering, UX design och interaktionsdesign. Jesper har sedan 2011 arbetat som egenföretagare och som anställd inom app- och webbplatsutveckling, interaktionsdesign, digital design, affärsutveckling och projektledning. Jespers erfarenheter inom UX-design och som digital strateg gör att han kan ta fram målgrupper till Bolaget.

Chariman

ROBIN STENMAN

Robin Stenman, född 1986, är ledamot/ordförande i Game Chest sedan den extra bolagsstämman 26 september 2017. Robin har lång erfarenhet av programmering och har även studerat juridik på Stockholms Universitet. Robin grundade Tourn International AB 2010 som noterades på Spotlight 2013 och han har sedan dess varit aktiv i Tourn som VD.

Member

MICHAEL JACOBSON

Michael Jacobson, född 1974, är styrelseledamot sedan den 26 september 2017. Mike är en av grundarna till Ayima och har sedan bildandet av bolaget 2007 varit ansvarig för marknadsföringen, verksamhetsutvecklingen och ekonomin. Mike har en bakgrund som marknadsanalytiker och har en MBA från University of Technology i Sydney och en examen inom Internationell Management från Reims Management School i Frankrike.

Member

LEO SVANBERG

Leo Svanberg, född 1986, är styrelseledamot i Game Chest sedan den 26 september 2017. Leo har en bakgrund inom media som säljare och Partner Retention Manager på MTG/Viasat AB. Sedan januari 2018 är han verksam inom Commercial Concept Sales på TV4/C More. Leo har vidareutbildats på MTG Academys ledarskapsutbildning och säljutbildningar, han har även gått kursen ”Ny som Chef” på Mindset.

Member

JOHN EKEBERG

John Ekeberg, född 1981, är sedan den 26 september 2017 styrelseledamot i Game Chest och har studerat marknadsekonomi på IHM Business School Stockholm. John är sedan 10 år bosatt i London där han jobbar som Account Director för ett större research och konsultföretag med fokus på E-handel, multi-channel strategier, konkurrentanalys, digital customer experience och consumer technology. John har 15 års erfarenhet inom försäljning och hans kompetens ligger framförallt inom internationell affärsutveckling och affärsstyrning.

Independent member

MARCUS PETTERSSON

Marcus Petersson, född 1980, är styrelseledamot i Game Chest sedan den 26 september 2017. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Han har under flera år haft ledande positioner i ett antal av de största online spelbolagen i Europa där han främst har ansvarat för UK och de nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt en Bachelor in International Marketing från Auckland University of Technology. Marcus är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.Org nr: 559095-1942

§ 1 Firma
Bolagets firma är Game Chest Group AB (Publ) Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av för elektroniska spel, äga och förvalta andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget förvalta samt handla med värdepapper. Verksamheterna kan bedrivas i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Göteborgs Posten eller annan rikstäckande tidning upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

_______________
Denna bolagsordning antogs vid extra stämma 2017-09-26

About the stock

IR-contact

Documents